Contribuția la modernizarea instalațiilor de electricitate și apă din România, 1920 – 1938

Proiectarea, realizarea și exploatarea de uzine și rețele de electricitate și de apă – la Suceava, Piatra Neamț, Târgu Neamț și altele – au constituit domeniul în care Iancu Solomon a desfășurat o activitate fructuoasă timp de două decenii, lucrând fie în cadrul unor renumite firme de specialitate, fie direct în cadrul primăriilor orașelor respective. Pretutindeni unde a lucrat, orașele au trecut de la primitivismul, greu de imaginat astăzi, al livrărilor precare de energie și apă câteva ore pe zi – la regimul modern de exploatare și livrare continuă și la parametri stabili; nu odată, și-a adjudecat victoria în dispute tehnice în care soluțiile pe care le proiectase erau totodată mult mai ieftine și mai ușor de executat decât cele care fuseseră considerate ca inevitabile până la intervenția sa.

Între 1920 și 1928 a activat la Societatea de Electricitate „Siemens-Schuckert”, pe atunci cea mai mare întreprindere de electricitate din România, luând parte activă și de conducere la proiectarea și execuția celor mai importante lucrări de electrificare, publice și industriale, întreprinse în acea vreme în țară.  A funcționat la atelierele, uzinele și întreprinderile ei din Cernăuți, Iași și Viena, iar din 1925 a lucrat la biroul principal din România, în București, ca inginer-șef adjunct, unde, după cum confirmă un certificat al firmei, „a fost însărcinat cu prelucrarea proiectelor mai mari, cu conducerea și supravegherea lucrărilor de montaj, precum și cu achiziția și urmărirea tratativelor mai importante, și anume, atât la întreprinderile particulare, cât și la autorități.  Iancu Solomon s-a dovedit în aceste împrejurări a fi un achizitor iscusit și prudent. Dl. Ing. I. Solomon și-a îndeplinit întotdeauna îndatoririle sale cu multă pricepere, conștiinciozitate și zel, spre cea mai deplină mulțumire a noastră, D-sa posedând cunoștințe tehnice foarte temeinice”

1922- Suceava
Punerea în funcțiune a grupului Diesel de 400 CP – Suceava, 5 noiembrie 1922. Iancu Solomon în rândul doi, mijloc

În această perioadă, a brevetat – în România, precum și în Franța, Anglia, Austria, Elveția și Germania – noi soluții în domeniul rețelelor electrice, al releelor de protecție și al unor dispozitive de automatizare. Dintre acestea, menționăm:

Seria de brevete „Stațiuni automate de transformatori, convertizori și centrale electrice”, cu brevete emise între 1926-1931 în Germania, Franța, Austria, România și Marea Britanie. În manualul „Mașini Electrice”, de Acad. Prof. I. S. Gheorghiu, publicat in 1957 [5], într-un scurt istoric asupra contribuției oamenilor de știință români la dezvoltarea mașinilor electrice, este menționată contribuția lui Iancu Solomon, cu această invenție: „Iancu Solomon, care a inventat un dispozitiv pentru cuplarea si decuplarea automată a unui transformator sau convertor electric”.

1926 -Brevet Germania I Solomon patent 613255 screenshot1930- Brevet Austria 1926 -Brevet Romania Câteva dintre brevetele de invenție ale ing. Iancu Solomon din perioada 1920 – 1938

Seria de brevete „Releu pentru afișarea perturbărilor în multisenzori electrici”, cu brevete emise între 1928-1930 în Austria, Franța, Germania, Elveția și Marea Britanie, invenție achiziționată apoi de către firma Siemens. Așa cum singur spunea Iancu Solomon încă în 1957, „este de la sine înțeles că, la data de azi, ambele invențiuni de mai sus ar părea depășite, dar la vremea lor… ele au însemnat rezolvarea originală și interesantă a unor probleme importante.”

Documentele integrale pot fi consultate aici: Inventii si patente.

În 1928 intră în discuții cu primăria orașului Piatra Neamț, cu un proiect „al unei noi centrale electrice de curent trifazic și al distribuției corespunzătoare pentru orașul Piatra Neamț”. Proiectul este acceptat și Iancu Solomon este numit inginer-șef al Uzinelor Comunale de Electricitate și Apă ale orașului Piatra Neamț. Perioada 1928 – 1938 urma să fie cea mai stabilă și cu cele mai mari satisfacții din cariera lui Iancu Solomon, activitatea sa fiind unanim apreciată, atât de către Primar și de conducerea orașului, cât și de către mediul ingineresc din țară și din străinătate.

La preluarea funcției de inginer-șef, primele eforturi au fost pentru a repune pe picioare vechea uzină electrică a orașului, care abia mai funcționa. Într-o notiță din ziarul local Reformatorul, din 14 ianuarie 1929, deci la mai puțin de un an de la preluarea funcției, se spune: „Facem plăcuta constatare că de la numirea d-lui Inginer Solomon în fruntea serviciului tehnic al uzinei orașului, lumina electrică funcționează în cele mai bune condițiuni. Pe când înainte erau veșnic deranjamente, întreruperi și defecțiuni, astăzi grație competenței și conștiinciozității cu care Dl. I. Solomon își face datoria, ele au dispărut”.

Curând însă Iancu Solomon a finalizat proiectul și a montat o nouă uzină electrică și una de apă, în curent alternativ de înaltă tensiune, cu rețelele noi aferente, întinse până în satele învecinate, care a fost considerată în acea vreme cea mai modernă și bine administrată între uzinele de provincie din țară.

1929 - Sulzer
Recepția unui motor Diesel de 520 CP la uzinele Sulzer Frères – Elveția pentru Uzina Electrică Piatra Neamț – 1929. Iancu Solomon în halat alb, în dreapta lui se află primarul orașului Piatra Neamț

Într-o anchetă a Ministerului de Interne, comentată într-o conferință a Ing. Nicolae Caranfil și redată în ziarul „Dimineața” din 13 martie 1935, se menționează:  „Din uzinele anchetate, singură uzina de la Piatra Neamț are instalații suficiente și satisfăcătoare, restul orașelor insuficiente și nesatisfăcătoare”.

Solomon I Articol mentionand Uzina Piatra Neamt ca singura satisfacatoare 1935

Aceeași apreciere reiese și dintr-un certificat al Primăriei orașului Piatra Neamț, eliberat mult mai târziu, în august 1945, deci la 7 ani de când plecase din Piatra Neamț, referitor la activitatea sa din anii 1928-1938: „În tot timpul cât a construit și condus această uzină, a dat dovadă de o deosebită și rară pricepere, fiind un excelent tehnician și un foarte bun administrator. Sub gospodăreasca conducere a D-lui Inginer Iancu Solomon, Uzinele Comunale de Apă și Electricitate din Piatra Neamț erau date ca exemplu ca fiind din cele mai bune uzine din țară, iar în timpul de față se simte în conducerea uzinei de aici, lipsa D-sale”.

Primarul orașului Piatra Neamț, Dl. V. A. Gheorghiu, într-un Certificat datat 17 noiembrie 1933, descria astfel contribuția lui Iancu Solomon: „Imediat după venirea D-sale la conducerea Uzinelor, D-sa cu mijloace reduse și improvizate a reușit a reface vechea și foarte uzata Uzină electrică a orașului, care de mai mulți ani nu mai putea satisface decât în foarte mică măsură cerințele de curent, punând-o din nou în stare de bună funcționare și de îndeplinire aproape completă a nevoilor, până la data când noua Uzină electrică a putut fi terminată și pusă în funcțiune. …Sub conducerea D-sale, Uzinele Comunale au fost organizate și exploatate pe baze comerciale, făcându-se mari eforturi spre înmulțirea abonaților, al căror număr s-a dublat în interval, a creșterii consumațiunei, ce a urmat în mod continuu, s-au modernizat și totodată redus tarifele până la aproape cele mai ieftine din țară, realizându-se totuși, prin cheltuieli de exploatare foarte mici, beneficii mari în fiecare an…În tot timpul de când funcționează la conducerea Uzinelor noastre, Dl. Inginer Solomon a dat dovadă de superioare cunoștințe electrotehnice și hidrologice, serviciile respective ale orașului funcționând de atunci în mod ireproșabil, arătând totodată mult spirit comercial și o conducere energică și integră”

Detalii despre activitatea de Director al Uzinelor Electrice Piatra Neamț, inclusiv proiectul noii uzine (1928)

Scrisori de referință sau de mulțumire, adeverințe primite de Iancu Solomon (1920 – 1938)

Cu oficialitați Piatra Neamț (anul)
Ing. Iancu Solomon (în primul rând), cu oficialitățile orașului Piatra Neamț – 1929

Tot în perioada în care a fost inginer-șef al uzinelor comunale din Piatra Neamț, Iancu Solomon a  proiectat și condus lucrările de transformare din curent continuu în curent alternativ a uzinei și rețelei electrice a orașului Bacău; de asemenea, a proiectat și condus lucrările de instalare a uzinei și rețelei electrice a orașului Tg. Neamț și a dat adesea asistență tehnică uzinelor electrice comunale din Bacău, Buhuși, Botoșani, Focșani și multor întreprinderi industriale din regiune.

Certificatul semnat de Primarul orașului Tg. Neamț, D. Gheorghiță, datat 16 mai 1936, descrie astfel contribuția lui Iancu Solomon: Dl. Inginer I. Solomon, Șeful Uzinelor Comunale ale orașului Piatra Neamț, a fost angajat de primăria orașului Tg. Neamț cu elaborarea proiectului uzinei și cu conducerea și supravegherea lucrărilor de instalație a luminei electrice în acest oraș, în care misiune a elaborat planul, devizul, caietul de sarcini și memoriul tehnic, în cele mai perfecte condițiuni. Aceste foarte bune lucrări, au fost aprobate de consiliul tehnic superior și de consiliul superior al energiei, iar în conducerea și supravegherea lucrărilor de instalație a fost atât de priceput și de corect încât a dat orașului o instalație care funcționează în cele mai bune condițiuni, atât din punct de vedere tehnic cât și economic, pentru care îi aducem și viile noastre mulțumiri”.

Spirit profund, preocupat mereu de eficiența și siguranța funcționării instalațiilor, Iancu Solomon a îmbinat activitatea practică directă cu cea de inovare și de analiză științifică. A fost prezent în literatura de specialitate și la congresele naționale și internaționale de profil cu lucrări ce au mers de la problemele generale de funcționare a rețelelor electrice la soluțiile constructive necesare pentru asigurarea apărării antiaeriene a uzinelor de electricitate, de la tarifarea energiei electrice – lucrare ce conține o amplă, aprofundată si încă pe deplin actuală analiză a proceselor economice asociate producerii și consumului energiei electrice, în funcție nu numai de energie, ci și de putere, de ora de vârf sau de gol, etc. – la opera sa de căpetenie pentru această perioadă, alimentarea cu păcură a motoarelor Diesel, ambele discutate mai jos.

Iancu Solomon a fost membru fondator al Asociației Generale a Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică din România (A.P.D.E., 1931), membru al Colegiului Inginerilor (1938) și membru A.G.I.R.

1938 - Colegiul inginerilor
Iancu Solomon – Legitimația de membru în Colegiul Inginerilor, 1938
Jean Solomon Carte Membru AGIR 1948
Iancu Solomon – Cartea de Membru al A.G.I.R., 1946 – 1948

Iancu Solomon a împărtășit cu generozitate din experiența și inovațiile sale cu mediul ingineresc și cu conducerea altor uzine electrice din țară și din străinătate. A primit numeroase scrisori de mulțumire și apreciere de la conducerile locale și ale firmelor cu care a colaborat.

Scrisori de referință sau de mulțumire și adeverințe primite de Iancu Solomon (1920 – 1938)

Această perioadă avea să se încheie însă brusc cu venirea la putere a regimurilor fasciste și cu declanșarea celui de al Doilea Război Mondial. După 20 de ani de rezultate deosebite și în care contribuția sa fusese apreciată, Iancu Solomon s-a văzut nevoit să se angajeze într-un post mult sub nivelul și capacitatea sa profesională, iar cele peste 10 brevete de invenție, cu termen de expirare în timpul războiului sau după căderea Cortinei de Fier, nu s-au putut reînnoi.

Decenii mai târziu, in 1971, Iancu Solomon este invitat, datorită experienței sale vaste și directe din această perioadă, să contribuie cu capitole despre dezvoltarea teritorială a electrificării în județele Iași, Bacău, Neamț și Teleorman, pentru volumul „Electrificarea României de la primele începuturi până la anul 1950”, sub coordonarea generală a profesorului emerit ing. Constantin Dinculescu, lucrare apărută la Editura Tehnică, București în 1981 [6], deci cu doar un an înaintea decesului lui Iancu Solomon.

1981 - Istoria energeticii

Istoria energeticii și electrotehnicii în România, Vol. I, apărută la Editura Tehnică – link la cuprins

———————–

Următoarea pagină: Metoda de alimentare cu păcură a motoarelor Diesel – o inovație răspândită rapid

————————

Ultima actualizare pagină 2 ianuarie 2022

Toate paginile acestui site web sunt protejate de Licenta Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s